Ако желаете да продадете недвижим имот с посредничеството на нашата агенция, възнаграждението, което заплащате е в размер на 3 %,  от стойността на сделката и е платимо при подписване на предварителен договор.

Задълженията на агенцията към вас, като собственик на имот, обявен за продажба са:
·       Първоначален оглед на имота;
·       Консултация за цена и възможностите за продажба;
·       Преглед на документите за собственост, уточняване процедурата за предлагане и за сключване на сделка;

·       Сключване на посреднически договор между Агенцията и Собственика (или упълномощено от него лице), с който Собственикът възлага предлагането и продажбата на Агенцията и й осигурява рекламна свобода;
·       Извършване на огледи с потенциални купувачи;

·       Подготовка и сключване на предварителен договор за покупко-продажба;
·       Организиране на нотариалното прехвърляне на собствеността пред нотариус;
·       Обезпечаване сигурността при разплащане и размяна на нотариален акт и пари.

При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:
1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост);
2. Документ за самоличност;
3. Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба);
4. Скица на имота;
5. Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
6. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
7. Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето, посочено в документа за собственост е починало);
8.Пълномощно (изисква се ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката и е упълномощило друго лице);
9. Скица от кадастъра.

Други документи според особеностите на имота, напр. смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и т.н.

За какво е необходим предварителен договор?
Предварителният договор непременно трябва да е в писмена форма. При подписването му Купувачът плаща на Продавача капаро, обикновено 10% от стойността на имота.

Проверка за тежести на имота
Преди изповядване на сделката пред нотариус е необходимо в службата по вписванията да се извърши проверка за тежести на имота. Ако имота има тежести, при продажба те се прехвърлят на новия собственик и той става отговорен за тях.
Може ли да се продаде ипотекиран имот?   Какви са правата на продавача на недвижим имот, когато купувача не е заплатил цената?

При голяма част от продажбите заплащането става непосредствено преди изповядването на сделката пред Нотариуса. Възможно е при взаимно споразумение между двете страни, плащането на цената (или на част от нея) да се извърши разсрочено или в по-късен момент. Това задължение се отразява в нотариалния акт.

.